“รักแท้รอได้” (True Love) คือ โครงการและหลักสูตรจริยเพศศึกษา มุ่งปลูกจิตสำนึกเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศในกลุ่มเยาวชนตามคำสอนของพระเจ้า

รักแท้รอได้ดำเนินงานโดยมูลนิธิกล้าทำดี ร่วมกับองค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต อาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงานด้านเพศศึกษาที่เชื่อว่าวัยรุ่นในสังคมไทยสามารถ “เลือก” ที่จะมีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ได้หากเขาได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องและกำลังใจจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะคำสอนและแบบอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่รอบข้างเขา

มูลนิธิผลิตและพัฒนาหลักสูตร “รักแท้รอได้” โดยยึดคำสอนของพระเจ้าเป็นรากฐานสำคัญ เยาวชนจะเรียนรู้ถึงวิธีการยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส ตลอดจนการเริ่มต้นชีวิตใหม่หากก้าวพลาดไปแล้ว

“รักแท้รอได้” เชื่อว่าเด็กและเยาวชนเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่มีพลังชีวิตยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ภายใน หากเขาได้รับการบำรุงเลี้ยงอย่างถูกต้องเหมาะสม เขาก็พร้อมจะหยั่งราก ผลิใบอ่อนเป็นต้นกล้า และแตกกิ่งก้านสาขาเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาและเป็นที่พักพิงทั้งกับมนุษย์และสัตว์ได้ เช่นเดียวกันหาก เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของความรัก เรียนรู้ว่าเขาเป็นที่รักของพระเจ้าและคนรอบข้าง เขาจะรักตนเองเป็น และเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเหมือน รักตนเอง ดังนั้นเราจึงไม่ได้ทำพันธกิจเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาสังคมอื่นๆ เท่านั้น แต่เรากำลัง “ประกาศความจริง” ให้เยาวชนรู้ว่าพวกเขาเป็นที่รัก มีคุณค่าและสามารถ “เลือก” ทางเดินที่ดีกว่าให้ชีวิตของตนเองได้ เรากำลัง “รดน้ำ” เขาด้วยความรัก ความหวังและความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาให้ “เติบโต” ขึ้นอย่าง “แตกต่าง” ได้

เรากำลังลงทุน “ปลูก” อนาคตของเยาวชนเหล่านี้ และจะเป็นความแตกต่างอย่างยั่งยืน
#รักแท้รอได้ #รักเป็นเห็นทางออก #TrueLove #DoingGood